بوتان

مشخصات محصول توليد شده توسط اين شركت به شرح جدول زير است:

Capacity 0.38 MTPA
Composition
Butane Content 95 liquid volume % (min.)
Pentane and heavier 1.0 mole % (max.)
Quality
Vapor pressure at 100 ºF 70 psig (max.)
Volatile residue temp. at 95% evaporation 36 ˚F (max.)
Corrosion, copper strip No. 1
Impurities
Total sulfur 0.001 wt % (max.)
Hydrogen Sulfide negative