اخبار

شرکت ملی نفت و صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان سهامداران پروژه    ایران ال ان جی تفاهم نامه ای را با شرکت گاز پروم روسیه امضا  نمودند.
بر اساس این تفاهم نامه قرار است پس از امضاقرارداد محرمانگی و تهیه روش بررسی اسناد و مدارک فنی، شرکت گاز پروم روسیه ظرف مدت 6 ماه مطالعات فنی و اقتصادی این طرح را انجام داده و پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری ارائه نماید.