سهامداران

تركیب سهامداران شركت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به شرح جدول زیر است: