اطلاعات تماس

دفتر مركزی:

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 20

كدپستی: 1514938111

تلفن: 24-11 770 888 9821+

نمابر: 29-25 770 888 9821+

پست الكترونيك: info@iranlng.ir

سایت كنگان:

تلفن تماس: 2874 746 98772+

نمابر: 2842 746 98772+